Bouwactiviteit

De Omgevingswet (bijlage, onderdeel A) bevat een aantal definities die samen aangeven wat er onder de bouwactiviteit valt. Een bouwactiviteit wordt gedefinieerd als 'het bouwen van een bouwwerk'.

Wat is bouwen?

Onder bouwen verstaat de Omgevingswet:  'plaatsen, geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen, veranderen of vergroten'.

Wat is een bouwwerk?

En onder een bouwwerk: 'constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die op de plaats van bestemming hetzij direct of indirect met de grond verbonden is, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond, bedoeld om ter plaatse te functioneren, met inbegrip van de daarvan deel uitmakende bouwwerkgebonden installaties'.

Een schip dat wordt gebruikt voor het verblijf van personen en dat is bestemd en wordt gebruikt voor de vaart is uitgesloten van het begrip 'bouwwerk'.

Wat is een bouwactiviteit?

Bij een bouwactiviteit gaat het om het plaatsen, veranderen of vergroten van een constructie van enige omvang die plaatsgebonden is. De in tientallen jaren opgebouwde rechtspraak over wat een bouwwerk is, blijft daarmee van toepassing.


Bouwactiviteit