Lozingsactiviteit op een oppervlaktewaterlichaam of een zuiveringtechnisch werk: wat verandert er?

Het begrip lozingsactiviteit omvat zowel de kwantiteit als de kwaliteit van het te lozen water. In de Waterwet werd onderscheid gemaakt tussen lozen (stoffen en warmte, de kwaliteit) en brengen van water in een oppervlaktewaterlichaam (de hoeveelheid / kwantiteit).

Een lozing van afvalwater valt in principe onder algemene regels. Onder de Waterwet was een lozing van afvalwater in principe vergunningplichtig. Maar omdat er ook onder de Waterwet al veel vrijstellingen van de vergunningplicht waren opgenomen in amvb's, is de verandering niet zo groot.

Er worden minder lozingen specifiek in rijksregels geregeld. De lozingsactiviteiten die het Rijk heeft "losgelaten" worden door de waterschappen gereguleerd in de waterschapsverordening.

Maatwerkregels

Het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) maakt het mogelijk om in de waterschapsverordening maatwerkregels te stellen over de lozingsactiviteiten die onder algemene rijksregels vallen. Die mogelijkheid bestond onder de Waterwet niet.


Lozingsactiviteit