Milieubelastende activiteit: dit verandert er

Het begrip 'inrichting' uit de Wet milieubeheer wordt losgelaten onder de Omgevingswet en vervangen door een regulering per activiteit. Maar er zijn ook andere veranderingen.

Van inrichting naar milieubelastende activiteit

Onder de Omgevingswet verdwijnt het begrip 'inrichting' uit de Wet milieubeheer (Wm). Het  wordt vervangen door een regulering per milieubelastende activiteit. De rijksregels staan in het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Maar er kunnen ook andere regels gelden.

Verschil met huidige begrip inrichting

Het maakt voor de geldigheid van de milieuregels van het Bal meestal niet meer uit:

  • of een activiteit een bedrijfsmatige omvang heeft
  • hoe lang de activiteit duurt
  • of de activiteit op een vaste plek plaatsvindt

De milieubelastende activiteit verschilt van het begrip inrichting uit de Wet milieubeheer en ook van het begrip inrichting uit de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).

De milieubelastende activiteit omvat onder het Bal ook activiteiten buiten inrichtingen waarvoor nu al algemene regels gelden, zoals:

  • lozingen van afvalwater in rioolstelsels en in de bodem
  • omgaan met afvalstoffen (storten, verbranden, nuttig toepassen)
  • toepassing van warmte- en koudeopslag

Van Activiteitenbesluit naar Bal en omgevingsplan

Milieuregels in het Bal

De milieuregels van het Bal gelden alleen als de werkzaamheden als milieubelastende activiteit zijn aangewezen in hoofdstuk 3 van het Bal.

Zorgplicht Bal

De specifieke zorgplicht van het Bal vervangt een groot aantal voorschriften van het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling. Deze brede toepassing van de specifieke zorgplicht heeft als voordeel dat er geen voorschriften meer in het Bal staan die vanzelfsprekend zijn.

Maatwerk

De mogelijkheid voor het opleggen van maatwerkvoorschriften in het Bal wijkt af ten opzichte van het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling. Daarin stond per voorschrift of en in hoeverre er maatwerk mogelijk was.

In het Bal staan algemeen geldende maatwerkmogelijkheden. Dit betekent echter niet dat er onder het Bal opeens veel meer maatwerk nodig is. Wel zijn er straks ook andere mogelijkheden om af te wijken van de milieuregels van het Bal.

Milieuregels in het omgevingsplan

Niet elke milieubelastende activiteit uit het Activiteitenbesluit komt terug in het Besluit activiteiten leefomgeving. Een deel van de milieubelastende activiteiten (zie voorbeelden) uit het Activiteitenbesluit komen in het omgevingsplan van de gemeente te staan.

De 'bruidsschat' bevat regels die automatisch deel gaan uitmaken van het omgevingsplan.  Het gaat om milieubelastende activiteiten die niet terugkeren in het Bal en milieuaspecten die beter lokaal kunnen worden geregeld.

Andere veranderingen

  • De eventuele vergunningplicht geldt in de meeste gevallen alleen voor een deel van de milieubelastende activiteit.
  • De beoordelingsregels zijn grotendeels gelijk aan de uit de Wabo bekende regels.
  • De omgevingsvergunning beperkte milieutoets uit de Wabo (OBM) keert niet terug in de Omgevingswet maar kan terugkomen als een ‘gewone’ omgevingsvergunning.
  • Bedrijven hoeven minder gegevens aan te leveren bij een melding.

Er zijn overzichten beschikbaar van de inhoudelijke veranderingen in vergunningplicht en OBM.

Lees verder

Het stappenplan over de milieubelastende activiteit helpt u op weg in de nieuwe regels.


Milieubelastende activiteit_kip