Mogelijkheden afwijken rijksregels milieubelastende activiteit

Het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) maakt het afwijken van de rijksregels voor milieubelastende activiteiten generiek mogelijk. Het bevoegd gezag mag afwijken van artikel 2.11, afdeling 2.7 en de hoofdstukken 3, 4 en 5 van het Bal, tenzij anders bepaald.

Uitgangspunt: afwijken mogelijk

Het uitgangspunt is dat afwijken van de milieu- en lozingsvoorschriften van het Bal altijd mogelijk is, tenzij anders bepaald. Het bevoegd gezag kan van de regels van het Bal afwijken met:

  • een algemeen geldende maatwerkregel voor milieubelastende activiteiten in het omgevingsplan of de omgevingsverordening
  • een algemeen geldende maatwerkregel voor lozingsactiviteiten op een oppervlaktewaterlichaam of een zuiveringtechnisch werk in de waterschapsverordening
  • een individueel maatwerkvoorschrift of een vergunningvoorschrift
  • het toestaan van een gelijkwaardige maatregel. Dit is een maatregel die hetzelfde resultaat geeft als de maatregel die het Bal voorschrijft. Toestaan van de gelijkwaardige maatregel kan op aanvraag van degene die de activiteit verricht.

Uitzonderingen en inhoudelijke waarborgen

In de artikelen 2.12 tot en met 2.15 van het Bal staan de gevallen waarin het bevoegd gezag niet mag afwijken. Deze lichten we toe op de pagina's over  maatwerkregel, maatwerkvoorschrift en gelijkwaardige maatregelen. Daar staan ook de inhoudelijke waarborgen voor het afwijken van het Bal.

Afwijken aanwijzing vergunningplicht

Het bevoegd gezag mag niet afwijken van de aanwijzing van vergunningplichtige gevallen in hoofdstuk 3 van het Bal. Hierop zijn twee uitzonderingen.