Ontgrondingsactiviteit

De Omgevingswet definieert de ontgrondingsactiviteit als: een activiteit inhoudende het ontgronden.

Wat ontgronden betekent

De toelichting bij de Omgevingswet verwijst voor de betekenis van 'ontgronden' naar de toelichting bij de Ontgrondingenwet. Deze toelichting beschrijft een ontgronding als 'iedere werkzaamheid aan of in de hoogteligging van een terrein of waarbij de bodem van een water wordt verlaagd'. Het is duidelijk dat ook machinale ontgraving of baggeractiviteit daar onder vallen.

Wat niet onder ontgronden vakt

Onder ontgronden valt niet:

  • het uitvoeren van werkzaamheden in de normale uitoefening van land-, tuin- en bosbouw
  • het uitvoeren van normale onderhoudswerken
  • het delven, openen en ruimen van graven
  • het doen van grondboringen en sonderingen
  • het afgraven van grond op een locatie die de functie gronddepot heeft

Ontgrondingsactiviteit