Hoofdlijnen sloopactiviteit

De Omgevingswet (bijlage, onderdeel A) bevat een aantal definities die samen aangeven wat er onder sloopactiviteit valt.

Definitie sloopwerk

Een sloopactiviteit is het geheel of gedeeltelijk afbreken of uit elkaar nemen van een bouwwerk. In de Omgevingswet staan regels over de sloopactiviteit om de leefomgeving te beschermen.

Definitie bouwwerk

De definitie van een bouwwerk luidt:

'constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die op de plaats van bestemming hetzij direct of indirect met de grond verbonden is, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond, bedoeld om ter plaatse te functioneren, met inbegrip van de daarvan deel uitmakende bouwwerkgebonden installaties'.

Een schip dat wordt gebruikt voor het verblijf van personen en dat is bestemd en wordt gebruikt voor de vaart is uitgesloten van het begrip 'bouwwerk'. Een auto is ook geen bouwwerk.

Het slopen van schepen waarmee wordt gevaren of auto’s valt dus niet onder deze sloopactiviteit.

Regels staan in Bbl

De regels voor sloopactiviteiten staan in afdeling 7.2 van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl).