De technische bouwactiviteit

De definitie van een bouwactiviteit is 'het bouwen van een bouwwerk'. Dat staat in de begrippen in bijlage A van de Omgevingswet.

Definitie bouwen

Onder bouwen verstaat de Omgevingswet: 'plaatsen, geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen, veranderen of vergroten'.

Definitie bouwwerk

Onder een bouwwerk verstaat de Omgevingswet: 'constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die op de plaats van bestemming hetzij direct of indirect met de grond verbonden is, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond, bedoeld om ter plaatse te functioneren. Inclusief de daarvan deel uitmakende bouwwerkgebonden installaties'.

Een schip is over het algemeen bedoeld voor de vaart. Als deze gebruikt wordt voor verblijf van personen, valt deze niet onder een bouwwerk.

De in tientallen jaren opgebouwde jurisprudentie over wat een bouwwerk is, blijft van toepassing.

Verschil omgevingsplanactiviteit die bestaat uit het bouwen en bouwactiviteit

De bouwactiviteit uit de Omgevingswet gaat over de technische bouwkwaliteit van een bouwwerk, zoals constructie-eisen die opgenomen zijn in het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). We spreken dan ook van de technische bouwactiviteit.

Het ruimtelijke bouwen, in stand houden en gebruiken van een bouwwerk is in het omgevingsplan geregeld. Te denken is aan de locatie van het bouwwerk, bebouwingsoppervlakte of uiterlijk. Als het omgevingsplan een vergunning vereist voor het ruimtelijk deel van het bouwen, dan is die ruimtelijke bouwactiviteit een omgevingsplanactiviteit die bestaat uit het bouwen. Dit geldt ook als het ruimtelijk bouwen in strijd is met het omgevingsplan.