Dit verandert er

Door invoering van de waterschapsverordening is een apart besluit van het dagelijks bestuur van het waterschap niet meer mogelijk.

Delegeren bevoegdheid om algemene regels te stellen

Algemene regels moeten in de waterschapsverordening worden opgenomen. Het algemeen bestuur kan de bevoegdheid om algemene regels te stellen in de waterschapsverordening wel delegeren aan het dagelijks bestuur op grond van artikel 2.8 Omgevingswet.

Regels over lozingsactiviteiten

De belangrijkste verandering van het nieuwe stelsel van het omgevingsrecht is dat de waterschapsverordening ook regels kan bevatten over lozingsactiviteiten op een oppervlaktewaterlichaam of zuiveringtechnisch werk. Onder de Waterwet waren lozingen van stoffen en warmte volledig via rijksregels geregeld.