Visie, globaal programma van eisen en doelarchitectuur digitaal stelsel

De kaders die richting geven aan de ontwikkeling van het digitaal stelsel Omgevingswet zijn vastgelegd in drie visiedocumenten.

Visie digitaal stelsel Omgevingswet

De Visie digitaal stelsel Omgevingswet 2024 beschrijft het digitaal stelsel op hoofdlijnen voor de langere termijn. De visie is de uitwerking van het onderdeel digitalisering van het Bestuursakkoord. De visie beschrijft het waarom en het wat van het digitaal stelsel.

Globaal Programma van Eisen

Aanvullend op de visie is een Globaal Programma van Eisen opgesteld. Dit bevat een concrete functionele uitwerking van het wat van het digitaal stelsel.

Doelarchitectuur

De Doelarchitectuur beschrijft de keuzes en kaders voor het hoe van het nieuwe stelsel.


Status

De status van de visiedocumenten is definitief. De documenten zijn september 2018 bijgewerkt.