Pilots Omgevingsvisie

De omgevingsvisie is vaak een eerste stap in het implementatietraject van de Omgevingswet. Het project Pilots Omgevingsvisie, tweede tranche, heeft als doel de beschikbare kennis en ervaring verder te verdiepen en te ontsluiten voor overheden, bedrijfsleven en maatschappelijke partijen.

Pilots omgevingsvisie: de tweede tranche

Irma Dekker van het programma Aan de slag met de Omgevingswet: "Overheden, bedrijfsleven en maatschappelijke partijen hebben behoefte aan kennis en ervaring om te kunnen gaan werken met de Omgevingswet. Ontwikkeling van een omgevingsvisie is vaak een eerste stap in het implementatietraject. Met de tweede tranche van de Pilots Omgevingsvisie gaan we de beschikbare kennis en ervaring verder ontsluiten. Aansluitend op de aanbevelingen uit de vorige tranche zetten we vooral in op integraliteit, participatie en cultuurverandering. We verdiepen de resultaten uit de eerste tranche en gaan de opgedane kennis en ervaring breed verspreiden."

Selectie

Zij vervolgt: "Bij de selectie van de pilots wogen als criteria mee: een relevant en aansprekend thema, bijvoorbeeld gezondheid, energietransitie of klimaatadaptatie. Verdere criteria waren de fase waarin het proces zich bevindt, wat de beoogde leercurve is, en welke partijen betrokken zijn. Om representatieve processen en eindresultaten te krijgen, hebben we ook gelet op een goede spreiding van de pilots, zowel geografisch als qua omvang van de deelnemende gemeenten. Ten slotte hebben we gekeken hoe integraliteit en participatie terugkwamen in de aanpak van de kandidaten. Hoever waren die uitgewerkt in hun visie, plan of zelf in concrete projectende aanpak ? Maar ook: hoe denken ze participatie aan de voorkant in te richten?"

Wat gaan we doen?

Het programma koos het bureau RUIMTEVOLK voor de uitvoering van de Pilots Omgevingsvisie 2017 - 2018. Projectleider Jeroen Niemans van RUIMTEVOLK: "Samen met de tien geselecteerde pilots stellen we het pilotprogramma samen. Iedere pilot krijgt een coach; daarnaast komen er per pilot twee expertmeetings, waarin de deelnemers specifieke vraagstukken kunnen voorleggen aan deskundigen.

Ervaringen en lessen delen

Rondom de pilots is een groep ingericht van 20 gemeenten, provincies en waterschappen, die als leerkring actief meekijkt en leert. We willen hen laten aanschuiven bij de expertmeetings en de omgevingsdagen, op voorwaarde dat zij hun 'takeaways' delen met ons allemaal. Daarvoor organiseren we gedurende het project ook twee omgevingsdagen, waarin de pilotdeelnemers hun kennis presenteren voor een breed publiek. Tijdens het gehele traject volgen we de pilots op deze website, in de (vak)media en via social media. We laten zoveel mogelijk licht op de pilots schijnen om alle ruimte te geven voor intervisie, ervaringen delen én samen leren!"