Ketenprocessen UIVO-I

UIVO-I (Uitvoering Informatievoorziening Omgevingswet – Interbestuurlijk) werkt met 6 werkpakketten. Het werkpakket ketenprocessen wil een gezamenlijk beeld krijgen van de bedrijfsprocessen van bevoegd gezagen. Dit maakt samenwerken makkelijker.

Ketenprocessen

Dit werkpakket heeft als doel om een gezamenlijk beeld te krijgen van de (keten)bedrijfsprocessen van de bevoegd gezagen die rond informatievoorziening of digitalisering geraakt worden door de Omgevingswet. Het gezamenlijke beeld maakt samenwerken in de keten makkelijker. Het maakt het eenvoudiger om afspraken te maken over wederzijdse verwachtingen.

Focus werkpakket Ketenprocessen

De focus ligt op het uitwerken van de bedrijfsprocessen op hoofdlijnen. Dit betekent: werkprocesniveau of (eventueel) processtapniveau (zie NORA). Dus focussen op  het WAT en niet op HOE. Even belangrijk is de focus op de samenwerking tussen ketenpartners in zogenaamde "Ketens van processen".

De op hoog niveau uitgewerkte processchema's krijgen een vertaling naar bijbehorende zaaktypen die de basis kunnen vormen van de samenwerking in de keten.

Uiteraard verschillen de bevoegd gezagen en hun bedrijfsprocessen. Door te focussen op hoofdlijnen en de samenwerking in de keten kan er toch één eenduidige set procesbeschrijvingen komen. Er wordt vooral gezocht naar wat generiek is.

ketenproces 2

Uitwisselingsafspraken in de keten

Daarnaast geeft dit werkpakket inzicht in de benodigde uitwisselingsafspraken in de keten. Vragen hierbij zijn: wat zijn de functionele eisen voor het uitwisselen van informatie? Welke gegevens moeten uitgewisseld worden? En als extra ondersteunende functionaliteit wordt er gewerkt aan een 'Samenwerkingsruimte'.

Samenwerkingsruimte

Het werkpakket ketenprocessen gaat een programma van eisen aan de samenwerkingsruimte opleveren. Binnen eerdere verkenningen binnen bijvoorbeeld de VIVO's zijn er al resultaten opgehaald.

Een voorbeeld van een eis is het archiveren van informatie; hoe zorg je voor duurzame toegankelijkheid van alle archiefwaardige informatie? Hiervoor komt een handreiking over hoe het bevoegd gezag moet omgaan met de archivering.

Opgeleverde producten

  1. Set uniforme interbestuurlijke ketenprocesbeschrijvingen.
  2. Producten- en Dienstencatalogus interbestuurlijke procesketens voor de Omgevingswet (t.b.v. de bevoegd gezagen en uitvoeringsorganisaties).
  3. Uitgewerkte Zaaktype Catalogus Omgevingswet.
  4. Verkenning Behoefte Samenwerkingsruimte, verder uitgewerkt in een Globaal Ontwerp (op architectuurniveau) van Benodigde Voorzieningen voor het interbestuurlijk samenwerken. Aangevuld met spelregels voor Zaakgericht Samen Werken.
  5. Procesafspraken voor Digitale Duurzaamheid (archivering) in de interbestuurlijke procesketens.
  6. Procesafspraken rondom Meervoudig Bronhouderschap.