Veluweberaad: samenwerking overheden en kennisorganisaties

Overheden en kennisinstellingen werken samen aan kennisdeling. Zij vertalen landelijk beschikbare kennis naar lokale en regionale behoeften. Zo kan de kennis ook daadwerkelijk ingezet worden.

Gezamenlijk aan de slag bij maatschappelijke opgaven in de leefomgeving

Nederland werkt aan maatschappelijke opgaven als klimaatverandering, een duurzaam en vitaal landelijk en stedelijk gebied, de energietransitie en een circulaire economie. Deze veranderingen komen vooral samen op regionaal niveau. Bovendien worden onder de Omgevingswet taken en bevoegdheden decentraal belegd.

Voor een goede aanpak van de vraagstukken is kennis nodig. Het is belangrijk dat organisaties elkaar kunnen vinden. Ook is het goed om te achterhalen welke vragen er bij regionale overheden leven en om kennis die landelijk beschikbaar is naar regionale behoeften te vertalen.

Veluweberaad

Bestuurders van alle overheidslagen en directeuren van uitvoeringsorganisaties en publieke kennisinstituten over de fysieke leefomgeving komen bij elkaar in het Veluweberaad. Ze werken samen in kenniscommunicaties. Doel is: achterhalen welke kennis nodig is en deze kennis toegankelijk en bruikbaar maken voor lokale en regionale overheden. Ze werken aan 4 thema's:

  • bodem en ondergrond
  • veiligheid en gezondheid in de leefomgeving
  • ruimtelijke adaptatie
  • circulaire economie

Hierbij gaat het niet alleen om de kennis van nu, maar ook om de kennis die over enkele jaren nodig is, bijvoorbeeld voor de regionale energietransitie. Iedere community heeft een voorzitter/ambassadeur en een ondersteunende kennisorganisatie.

Besproken onderwerpen

In het Veluweberaad van 07 februari 2018 (pdf, 523 kB) zijn werkafspraken over de rollen gemaakt en is bepaald hoe de kenniscommunities ingericht worden. In het beraad van 6 februari 2019 zijn de stand van zaken van de kenniscommunites en de voorgenomen acties besproken. De deelnemers zetten zich ervoor in dat organisaties hun werkprocessen aanpassen en over grenzen van sectoren heen kijken. Dit vraagt een cultuurverandering van alle partijen en nieuwe samenwerkingen op verschillende niveaus. Van internationaal tot regionaal en met betrokkenheid van zowel burgers als bedrijven.

In 2019 voeren de kenniscommunities actieplannen uit waarmee kennis terecht komt waar die nodig is.


Deelnemers

Onder de noemer Veluweberaad worden bestuurlijke bijeenkomsten georganiseerd met:

  • Overheden (gemeenten, provincies, waterschappen en ministeries)
  • Omgevingsdiensten en GGD’s
  • Kennisinstellingen (KNMI, PBL, Rijkswaterstaat, Deltares en RIVM)

Deze gaan  over het gezamenlijk ontwikkelen, benutten en verankeren van kennis in de fysieke leefomgeving.

Directie Kennis, Innovatie en Strategie van het ministerie van IenW organiseert de bijeenkomsten. Het RIVM zit de voorbereidende werkgroep voor.

Meedenken in kenniscommunity?

Werkt u bij of voor een overheid of kennisinstelling? En wilt u meedenken over het toegankelijker maken van kennis en data in een van de kenniscommunities? Neem dan contact op met:
Jan Roels (RIVM):  
jan.roels@rivm.nl