Samenwerking overheden & kennisorganisaties

Overheden en kennisinstellingen werken samen aan kennisdeling. Zij willen landelijk beschikbare kennis lokaal en regionaal vertalen. Zo kan de kennis ook daadwerkelijk ingezet worden.

Nederland staat aan de lat voor urgente maatschappelijke opgaven. We gaan aan de slag met onder meer klimaatverandering, een duurzaam en vitaal landelijk en stedelijk gebied, de energietransitie en een circulaire economie. Het uitwisselen van kennis is daarbij belangrijk. Overheden en kennisorganisaties slaan hiervoor de handen ineen. Zij doen dat via kenniscommunities die moeten helpen om landelijke beschikbare kennis lokaal of regionaal te vertalen. Decentrale overheden blijken zich nog niet altijd bewust van de mogelijkheden.

Veluweberaad

Bestuurders van alle overheidslagen en directeuren van uitvoeringsorganisaties en publieke kennisinstituten over de fysieke leefomgeving komen regelmatig bij elkaar in het zogenoemde Veluweberaad. Op 7 februari 2018 spraken zij over de urgentie om bestaande en nieuwe kennis te gebruiken voor het aanpakken van maatschappelijke opgaven door alle overheden. Ze spraken af om samen kenniscommunities in te richten. Deze communities hebben de opdracht om kennis beter toegankelijk en bruikbaar te maken voor lokale en regionale overheden.

Hiermee werken ze aan een betere kennisinfrastructuur, die voor alle overheidslagen bijdraagt aan hun taken. Aanleiding is de vernieuwing van het omgevingsbeleid en -recht.

Kenniscommunities

De gekozen onderwerpen voor gezamenlijke kenniscommunities zijn:

  • Bodem en ondergrond
  • Veiligheid, gezondheid en leefomgeving
  • Klimaatbestendige en duurzame stedelijke ontwikkeling

Iedere community krijgt een voorzitter/ambassadeur en een faciliterende kennisorganisatie. Tijdens het Veluweberaad zijn over deze rollen werkafspraken gemaakt.

De communities gaan aan de slag tegen de achtergrond van de Omgevingswet. Hierin staan de mogelijkheid van meer lokale en integrale afweging en de grotere betrokkenheid vanuit maatschappelijke initiatieven centraal. Decentrale overheden hebben daarmee een toenemende verantwoordelijkheid in het realiseren van deze opgaven in de fysieke leefomgeving.

Er ontstaat een nieuw samenspel tussen overheden, bedrijven en burgers. Het gezamenlijk ontwikkelen en toepassen van kennis is medebepalend voor het realiseren van deze maatschappelijke opgaven. Inzet en toepassen van kennis is hierbij cruciaal. Hierdoor kunnen met name gemeenten de nieuwe beleidsvormende en uitvoerende taken goed vervullen.


Deelnemers

Onder de noemer Veluweberaad worden bestuurlijke bijeenkomsten georganiseerd met:

  • Overheden (gemeenten, provincies, waterschappen en ministeries)
  • Omgevingsdiensten en GGD’s
  • Kennisinstellingen (KNMI, PBL, Rijkswaterstaat, Deltares en RIVM)

Deze gaan  over het gezamenlijk ontwikkelen, benutten en verankeren van kennis in de fysieke leefomgeving.

Directie Kennis, Innovatie en Strategie van het ministerie van IenW organiseert de bijeenkomsten. Het RIVM zit de voorbereidende werkgroep voor.

Meedenken in kenniscommunity?

Werkt u bij of voor een overheid of kennisinstelling? En wilt u meedenken over het toegankelijker maken van kennis en data in een van de kenniscommunities? Neem dan contact op met:
Jan Roels (RIVM):  
jan.roels@rivm.nl