Proeftuinen Omgevingswet!

Met de nieuwe Omgevingswet zet het kabinet in op betere onderlinge afstemming en meer ruimte voor innovatie bij plannen voor bouw, infrastructuur, milieu, water en natuur. Dat vraagt om overheidsbeleid dat aansluit bij de regionale en lokale behoeften en ruimte geeft aan de initiatieven van burgers, bedrijven en belangenorganisaties.

In Proeftuinen Omgevingswet, een ondersteuningsregeling van het programma Aan de slag met de Omgevingswet, kunt u als lokale overheid alvast ervaring opdoen met deze nieuwe manier van denken en werken. De Proeftuinen zijn bedoeld voor gemeenten, provincies, waterschappen, omgevingsdiensten, veiligheidsregio's en GGD'en die ruimtelijke ordening willen verbinden aan milieu, gezondheid en (omgevings)veiligheid. Welke aanpassingen vraagt het in uw beleid en uw organisatie? En zijn er misschien nog aanpassingen nodig in de voorgestelde wet- en regelgeving zelf? Belangrijke ervaring dus om nu al op te doen. En om te delen.

Expertteam

U werkt samen met experts uit het Expertteam Versnellen van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Dit team werkt sinds 2015 succesvol aan het terugdringen van gemeentelijke regeldruk bij gebiedsontwikkeling. Ook helpt het bouwbedrijven om gestagneerde (woning)bouwprojecten weer op gang te krijgen.

Ervaringen van experts:

Tom Smeulders
"De gelijkwaardigheid van partijen staat voorop waarbij de toekomstige bewoner/gebruiker van het gebouw centraal staat."

Jos Feijtel
“Plannen en initiatieven niet langer "op afstand' beoordelen, maar gericht op meerwaarde voor de gemeente."
Friso de Zeeuw
"Zonder Proeftuinen wordt integraal werken een moeilijke zaak."
Sandra Schruijer
"Samenwerking binnen en tussen organisaties waarbij vertrouwen een belangrijke rol speelt."

Hoe werkt het?

  • Adviseurs van het Programma Aan de slag met de Omgevingswet en het Expertteam Versnellen kiezen uit de aanmeldingen de deelnemers voor maximaal twaalf Proeftuinen. Daarbij streven zij naar een goede spreiding van onderwerpen en kennisontwikkeling.
  • De Proeftuin-deelnemers krijgen de beschikking over de deskundigheid en ervaring van het BZK-expertteam. Zij versterken het proces door kritische vragen te stellen én mogelijke oplossingen aan te dragen.
  • Voor hun inzet is per Proeftuin 50% cofinanciering beschikbaar vanuit het Programma, tot een maximumbedrag van € 6.000. Genoeg om van uw proeftuin een succes te maken, zo wijst de praktijk van het expertteam uit.
  • Het project Proeftuinen Omgevingswet loopt t/m 31 december 2017.

Wat zijn de criteria voor deelname?

  • Uw Proeftuin moet een breder bereik hebben dan louter ruimtelijke ordeningskwesties. De aanpak moet zoveel mogelijk de thema's milieu, gezondheid of omgevingsveiligheid integreren.
  • In de Proeftuin moet in ieder geval ervaring worden opgedaan met de consequenties van de Omgevingswet voor bestuurlijke afweging.
  • De aanvraag voor de Proeftuin moet namens het bestuur van de overheidsinstantie worden ingediend. Het dagelijks bestuur moet actief betrokken zijn bij de Proeftuin.
  • Deelnemers moeten bereid zijn de opgedane ervaringen met anderen actief te delen. Bijvoorbeeld door mee te werken aan publicaties, workshops en bijeenkomsten.

Vragen, advies of aanmelden voor een Proeftuin?

Heeft u vragen of wilt u advies bij uw aanmelding? Leg uw vraag voor aan ons Informatiepunt Omgevingswet.

Heeft u belangstelling om een Proeftuin te starten? Meld u dan aan via het aanmeldformulier.

Meer informatie over het Expertteam Versnellen vindt u op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Aandeslagkaart

Op de Aandeslagkaart zijn alle proeftuinen terug te vinden.