Samen de keten werkend maken met de Basischeck!

Om samen tot een werkende keten te komen, zijn de vrijwillige basischecks van de planketen in het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) gestart. Plansoftwareleveranciers, overheden, koepels, ingenieursbureaus en het programma Aan de slag met de Omgevingswet werken samen om de keten te laten werken zoals gepland. Het belangrijkste van de basischecks is de keten per leverancier werkend te krijgen. Als alles werkt dan is de basischeck zelf een gevolg van het gezamenlijk werkend maken van de keten.

Check op de planketen
De planketen is een complexe keten waarin verschillende partijen een rol spelen: overheden, ingenieursbureaus, softwareleveranciers, Digikoppeling-leveranciers en diverse ontwikkelpartners binnen het programma Aan de slag met de Omgevingswet.

Overheden moeten bij het oefenen en straks na inwerkingtreding van de Omgevingswet kunnen vertrouwen op een goed werkende planketen. Daarom organiseert het programma een vrijwillige integrale check op de hele keten. Van de werking van de plansoftware die overheden gebruiken tot en met de officiële bekendmaking Landelijke Voorziening Bekendmaken en Beschikbaar stellen (LVBB) en het tonen van de juridische regels in het Omgevingsloket: de Basischeck. Het programma brengt alle partijen bij elkaar en ondersteunt hen bij het oplossen van obstakels.

Aanpak van de basischecks
De basischeck is vrijwillig. U bepaalt als softwareleverancier zelf of u één of meerdere type omgevingsdocumenten samen met het betreffende bevoegde gezag gaat aanbieden voor de basischeck. Dit document wordt technisch volledig en globaal functioneel gecheckt. Vervolgens wordt er (gefaseerd) gekeken naar de werking van het intrekken en vervangen en/of de diverse mutatie scenario’s.

Via het formulier meldt u zich aan en kunt u aangeven welke objecten u gebruikt in het omgevingsdocument dat u wilt aanbieden aan de LVBB. U levert vervolgens het omgevingsdocument aan op de oefenomgeving. Na een geslaagde publicatie in de LVBB en de viewer Regels op de kaart in het Omgevingsloket plannen wij een afspraak met u in om de resultaten door te nemen en de basischeck af te ronden.

De uitkomst van de basischeck wordt niet gepubliceerd en ook niet gedeeld met eventueel betrokken koepels of bevoegde gezagen. U bent als leverancier vrij de uitkomst wel te delen met uw klanten.

Normenkader en handreiking Geometrie
In de periode tot einde 2021 heeft het programma DSO het voornemen om samen met koepels, gezagen en leveranciers te komen tot een definitief (technisch) normenkader. Het idee is dat we samen proefondervindelijk gaan uitvinden welke mate van detail (juridisch) noodzakelijk is, hoe we daarvan geometrieën kunnen maken die nog goed kunnen worden verwerkt door de keten van systemen binnen de DSO-LV.

Deze ervaring zal ook mede worden gebruikt voor het vaststellen van het normenkader.  Functioneel is de natuurlijk de Standaard leidend en de wijze waarop deze wordt toegepast in de DSO-LV.

Voorlopig technisch normenkader t.a.v. de content is gebaseerd op de STOP- en OW- standaard, versie BKHV 1.1.0.

Per initieel besluit zijn er 47 normen verdeeld over:

  • Variatie in besluiten
  • Variatie in regelingen
  • Meta data en procedureverloop
  • Overig Officiële Publicaties (waaronder intrekken & vervangen)
  • Omgevingswet data

Basismutaties hebben een eigen normenkader. Het gaat hierbij om hoe de renvooi is weergegeven en hoe de integrale regeling wordt weergegeven op de portalen van KOOP. Deze normen kennen per besluit verplichte onderdelen, die gelden voor elk document. En optionele onderdelen, die niet verplicht zijn. Uit eindelijk zullen al deze onderdelen ook gecheckt kunnen worden.

Er is een concept Handreiking Geometrie opgesteld. Om de verdere uitwerking van handreiking met het werkveld en o.b.v. praktijk cases verder te duiden, is dit nu nog in conceptvorm opgesteld en wordt verder door ontwikkeld in samenspraak met de betrokken software leveranciers.

We streven ernaar om op afzienbare termijn een definitieve handreiking op te stellen voor de omvang, indeling en aantallen voor OW-geometrieën. En dat deze handreiking verankerd wordt in werkprocessen van het bevoegde gezag, in de software van de leveranciers en in de DSO-LV.