Fair Use Policy

Een Open Stelsel

De Landelijke voorziening van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO-LV) stelt gegevens over de fysieke leefomgeving beschikbaar in het Omgevingsloket en door middel van API services. Dit Open Stelsel van gegevens en services is bedoeld om innovatie en gebruik van omgevingsinformatie te bevorderen.

Licentie

De gegevens en de services van het DSO-LV Open Stelsel vallen onder een CC-BY licentie. Zie creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.nl voor de licentievoorwaarden.

Fair use

Gebruik van de DSO-LV API’s wordt geautoriseerd op basis van gratis aan te vragen API keys. Een API mag uitsluitend gebruikt worden met een API key die aan u is verstrekt.

Binnen het open karakter van de DSO-LV en de CC-BY licentie bent u gehouden aan fair use van de gegevens en API services. Daarbij geldt het principe: gebruiken is accepteren.

Hiermee streven we na dat het gebruik gelijkmatig wordt verdeeld over alle gebruikers en dat het DSO voor iedereen blijft functioneren. Gebruik dat niet past binnen die doelstelling is in elk geval:

  1. Overtreding van de CC-BY licentie.
  2. Gebruik in strijd met wet- en regelgeving.
  3. Structureel bovengemiddeld gebruik dat schadelijk is voor het functioneren van het DSO als geheel.
  4. Gebruik dat leidt tot zodanige piekbelasting dat schadelijk is voor het functioneren van het DSO als geheel.

Ook ander gebruik van de API’s kan een negatieve invloed hebben op het functioneren van de DSO-LV als geheel. Ook in die gevallen wordt contact opgenomen met de gebruiker om alternatieven te bespreken.

Fair use policy

De DSO-LV gaat uit van een constructieve samenwerking met de gebruikers van de DSO-LV gegevens en API services. Wanneer oneigenlijk (“unfair”) gebruik wordt vermoed nemen we contact op met de gebruiker om de redenen achter het gebruik te achterhalen en om gezamenlijk te zoeken naar alternatieven die minder schadelijk zijn voor het gebruik van de DSO-LV.

Daarnaast zijn er verschillende maatregelen die genomen kunnen worden om fair use af te dwingen:

  1. Bevragingslimiet (Throttling of rate limiting)

Sommige API’s hebben een bevragingslimiet. Dit betekent dat er een maximum zit aan het aantal requests dat per tijdseenheid kan worden gedaan. Voor de /presenteren/  API is dat bijvoorbeeld 200 requests per seconde.

DSO-LV publiceert per API de actuele bevragingslimieten. De limieten kunnen door de beheerders van DSO-LV periodiek worden aangepast indien dat nodig is voor het functioneren van het DSO.

  1. Paginering | sizing

Sommige API’s gebruiken paginering | sizing om daarmee het aantal objecten te maximeren dat met één request kan worden opgevraagd. Met het request /presenteren/v7/regelingen kunnen bijvoorbeeld gegevens van maximaal 200 regelingen per pagina worden opgehaald. De limieten kunnen door de beheerders van DSO-LV periodiek worden aangepast indien dat nodig is voor het functioneren van het DSO.

  1. Intrekken API key

Bij zeer ernstige verstoringen die het gevolg zijn van oneigenlijk gebruik | belasting van de API’s kan de API key van een afzonderlijke gebruiker of van gebruikersgroepen tijdelijk worden ingetrokken. De beheerder van de DSO-LV neemt dan contact op met de betreffende gebruiker(s). Tevens worden API keys ingetrokken na een jaar van inactief gebruik.

Gebruik van uw (persoons-)gegevens

Bij het aanvragen van een API-key vragen wij uw naam, e-mailadres, organisatie en telefoonnummer. Deze gegevens worden gebruikt om met u contact te kunnen opnemen bij API wijzigingen, wijzigingen in de gebruikersvoorwaarden of andere informatie die voor onze gebruikers van belang is. Deze contactgegevens worden ook gebruikt bij het vermoeden van overtreding van de fair use policy.

Daarnaast zullen we gebruikers op incidentele basis benaderen voor verbetering van onze diensten en productontwikkeling. Dit kan een eenmalig contact zijn om ervaringen te delen of de vraag om in een focusgroep te participeren die meedenkt over nieuwe functionaliteiten. Deelname is op vrijwillige basis.


API-key aanvragen

Vraag een API-key aan om gebruik te maken van alle beschikbare services.