Verzoek afhandelen

Met deze REST API kan een ingediend verzoek (en eventuele bijgevoegde documenten) worden opgehaald (naar het eigen VTH / Zaak systeem). Ook kan een bevoegd gezag een ingediend verzoek bij een ander bevoegd gezag laten afhandelen.

LabelVergunningaanvragen en meldingen

Endpoint

https://service.pre.omgevingswet.overheid.nl/overheid/
verzoeken/api/afhandelen/v1

Beveiligde REST-service

Vraag toegang aan voor deze beveiligde REST-service via het aanvraagformulier.

Omschrijving

Notificatie aan bevoegd gezag

De overheidsorganisatie (bevoegd gezag of behandeldienst) die het verzoek moet afhandelen ontvangt een Verzoeknotificatie. In deze verzoeknotificatie staan gegevens die het bevoegd gezag nodig heeft om het verzoek op te halen uit de werkmap en in het VTH-systeem of zaaksysteem te laden.

Verzoek ophalen

Op basis van het verzoeknummer dat is meegegeven in de verzoeknotificatie kan het juiste verzoek met bijbehorende bijlagen worden opgehaald. Dit verloopt via de API “Verzoek afhandelen”. Alleen het bevoegd gezag aan wie het verzoek is gericht en eventueel door het bevoegd gezag ingestelde de behandeldienst kunnen het verzoek ophalen.

Het ophalen van een verzoek gebeurt in twee stappen:

 1. Verzoekreferenties ophalen. Op basis van het verzoeknummer dat is meegegeven in
  de Verzoeknotificatie wordt verzoekreferenties (links) opgehaald die verwijzen naar:
  • Het verzoek in XML-formaat, volgens de STAM-standaard.
  • Een publiceerbare versie van het verzoek in PDF-formaat.
  • Documenten (bijlagen bij het verzoek).
 2. Verzoek en/of documenten ophalen, op basis van de verzoekreferenties. Het verzoek wordt aangeboden als XML-bestand (in STAM-formaat) en als publiceerbaar PDF-bestand. Het publiceerbare PDF-bestand bevat niet alle informatie; privacygevoelige en bedrijfsgevoelige informatie is daarin zoveel mogelijk weggelaten. Als het verzoek bijlagen bevat kunnen de bijbehorende documenten worden gedownload via de verzoekreferenties die via stap 1 zijn opgehaald. Deze verzoekreferenties bestaan uit twee onderdelen:
  • Een sectie met metadata behorend bij het document.
  • Een downloadlink voor het document.

Ondersteuning van meerdere STAM-versies

Het verzoek in XML-formaat kan in meerdere versies van STAM worden geleverd. Momenteel worden versies 1 en 2 van STAM ondersteund. Een specifieke versie kan worden opgevraagd door het meegeven van een Accept-header. De afnemer geeft in de header bij het aanroepen van de service waarmee de verzoek-XML wordt gedownload het gewenste versienummer van STAM aan, bijvoorbeeld:

Accept: application/xml;stam=2

In dit voorbeeld wordt er een verzoek-XML geretourneerd die volgens STAM-versie 2 is. Er wordt dus alleen een major versienummer opgegeven. De service levert de meest recente minor version en patch level binnen die versie. Wanneer geen gewenste STAM-versie wordt opgegeven dan zal het document worden opgemaakt volgens de oudst beschikbare STAM-versie.

Mocht de gevraagde STAM-versie niet kunnen worden geleverd dan retourneert de service een foutmelding (406, not acceptable) met een response header (“acceptable”) die aangeeft welke versies wél kunnen worden geleverd.

Wijzigen bevoegd gezag

Het bevoegd gezag dat het verzoek ontvangen heeft kan gewijzigd worden door het ontvangend bevoegd gezag, als deze van mening is niet het juiste bestuursorgaan te zijn om het verzoek te behandelen. Het verzoek wordt dan afgeleverd bij het correcte bevoegd gezag. Ook dit gebeurt via de API “Verzoek afhandelen”. Hiervoor moet het OIN van het nieuwe bevoegd gezag opgegeven worden.

Het bevoegd gezag kan alleen gewijzigd worden door het bevoegd gezag aan wie het verzoek is gericht, of door de behandeldienst die door het bevoegd gezag is ingesteld. Het is niet mogelijk de behandeldienst behorend bij een verzoek te wijzigen. Wel bepaalt de service of het nieuwe bevoegd gezag een behandeldienst heeft ingesteld. Als dit het geval is, dan wordt de verzoeknotificatie ook bij de nieuwe behandeldienst afgeleverd.

Instellen bevoegd gezag en behandeldienst voor een ontvangen verzoek

Deze service maakt het mogelijk om bevoegd gezag en behandeldienst in te stellen, waarbij er geen automatische afleiding van de behandeldienst plaats vindt. Het verzoek wordt dan afgeleverd bij het aangepaste bevoegd gezag (verplicht op te geven) en bij de aangepaste behandeldienst (niet verplicht op te geven. Als er geen behandeldienst wordt opgegeven dan is er dus voor het vervolg van de behandeling van het verzoek géén behandeldienst. De service kan alleen worden gebruikt door het bevoegd gezag, of door de behandeldienst die eerder de verzoeknotificatie hebben ontvangen.

Verwijderen verzoek

Nadat een bevoegd gezag een verzoek met bijbehorende bijlagen heeft afgehandeld is het de bedoeling dat deze het verzoek verwijdert uit de DSO-LV opslagvoorziening. Dan kan met behulp van de service “Verwijderen verzoek”. De service wordt aangeroepen met het verzoeknummer als parameter.

Een verzoek kan ook direct na het ophalen worden overgehaald. Documenten van het verzoek kunnen dan niet meer automatisch worden toegevoegd aan een samenwerking als die daarna wordt gestart. Een verzoek kan alleen verwijderd worden door het bevoegd gezag aan wie het verzoek is gericht, of door de behandeldienst die door het bevoegd gezag is ingesteld.

Nadat een verzoek is verwijderd is herstel ervan niet meer mogelijk. Aanvullen blijft wel mogelijk omdat bij een aanvulling altijd het gehele verzoek wordt ingediend. Als een aanvulling wordt ingediend wordt de werkmap opnieuw aangemaakt.

Indien een verzoek een jaar na de indieningsdatum, of een jaar na de laatste aanvulling op het verzoek, nog niet door bevoegd gezag of behandeldienst is verwijderd dan wordt het verzoek automatisch verwijderd. Bevoegd gezag/behandeldienst ontvangt hierover geen bericht.

Documentatie

Standaarden


Status

Meer informatie

Deze service is van belang in het proces vergunningaanvragen en meldingen ontvangen.

PKIoverheid-certificaat

Deze service kan alleen worden gebruikt met een PKIoverheid-certificaat.

Feedback

Ga naar het forum om je bevindingen te delen.